Dotacje

Najlepszy czas na inwestycję. Wznieś swoją firmę produkcyjną na wyższy poziom

Informacje o dotacjach

Harmonogram KPO dla naborów uruchomionych już w 2022 roku!

Krajowy Plan Odbudowy dla Polski został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Dla firm, najbardziej wyczekiwanym elementem KPO jest komponent A, który wesprze przedsiębiorców w realizacji nowych inwestycji, a także wpłynie na transformację cyfrową i wdrażanie nowych procesów ekologicznych. W niedawno opublikowanym harmonogramie KOP zostały także uwzględnione projekty związane z ochroną środowiska naturalnego

Jakich działań możemy się spodziewać jeszcze w tym roku?

Do programów, które zostaną uruchomione w II połowie 2022 zaliczamy:

• A1.4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego ( m.in przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa, akwakultury oraz wytwarzania produktów rolnych

• A2.2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (Gospodarką Obiegu Zamkniętego)

• B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne

• B2.3.1 Budowa morskich farm wiatrowych

• C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam

Start działania A1.4.1, wspierającego branżę rolno-spożywczą

W ramach nowego harmonogramu KPO, już w drugiej połowie 2022 roku zostanie uruchomione działanie A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu, które wesprze Beneficjentów w inwestycjach typu:

• budowa oraz modernizacja lokalnych centrów magazynowo-dystrybucyjnych, rynków hurtowych i lokalnych rynków żywności,

• wsparcie dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym, w tym w sektorze rybołówstwa i akwakultury, obejmujące zakup maszyn i urządzeń, łącznie ze środkami transportu, a także rozbudowę i modernizację infrastruktury zakładu,

• wsparcie rolników i rybaków w przetwórstwie i obrocie produktami rolno-spożywczymi, w tym budowa i modernizacja infrastruktury oraz zakup nowych maszyn i urządzeń, w tym dla przetwórstwa, sprzętu transportowego i przechowywania produktów,

• wsparcie dla rolników we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Rolnictwa 4.0. Obejmuje to zakup czujników, stołów i sprzętu cyfrowego, a także zakup i serwis rozwiązań cyfrowych, takich jak aplikacje i oprogramowanie,

• wsparcie dla rolników oraz producentów z sektora rybołówstwa i akwakultury związane z zieloną transformacją.

Przykład inwestycji objętych wsparciem dla branży rolniczo-spożywczej

Najszybciej zostaną uruchomione inwestycje w branży rolniczo-spożywczej, mające na celu wsparcie infrastruktury MŚP. Środki będzie można przeznaczyć na:

• zakup i montaż maszyn i urządzeń do przechowywania, przetwarzania i sprzedaży produktów rolno-spożywczych, produktów rybołówstwa i akwakultury.

• zakup i instalacja systemów informatycznych wspierających procesy produkcyjne, magazynowe i sprzedażowe, w tym zarządcze i księgowe.

• zakup nowych bezemisyjnych lub niskoemisyjnych specjalistycznych środków transportu do gospodarki magazynowej (takich jak wózki widłowe) oraz do transportu produktów rolno-spożywczych i owoców morza (takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy).

• inwestycje związane z przestrzeganiem certyfikowanych systemów zarządzania jakością.

Jaka jest maksymalna kwota dotacji?

Dotacja obejmie 50% kosztów kwalifikowanych pod postacią refundacji lub zaliczek. Maksymalna kwota dofinansowania jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i przedstawia się następująco:

• 3 mln zł dla mikro przedsiębiorstw,

• 10 mln zł dla małych przedsiębiorstw,

• 15 mln zł dla średnich przedsiębiorstw.

Należy natomiast pamiętać, że minimalna kwota dotacji nie może wynieść mniej niż 100 000 zł, a czas realizacji projektu nie więcej niż 18 miesięcy od zawarcia umowy. Projekt powinien zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2025 roku.

Główne kryteria wyboru projektów KPO

Kryteria związane z wyborem projektów będą dotyczyć głównie tematów związanych z cyfryzacją, ochroną środowiska, tworzeniem miejsc pracy, minimalizowaniem bezrobocia a także tych, związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Nabór wniosków będzie prowadzić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Wytyczne dotyczące działania, będą zbliżone do znanego programu 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW 2014-2020.

ROBOGRANT- nowy konkurs, który zostanie niebawem ogłoszony przez PARP

Rynek Polskiej Branży meblowej

Branża meblowa jest jedną z najszybciej rozwijanych się gałęzi przemysłu w Polsce. Na arenie światowej zajmujemy 2 miejsce pod względem wartości eksportowanych mebli (Polskie Meble Outlook 2022).

Według Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli (OIGPM) przychody w polskiej branży meblarskiej wzrosły do prawie 60 mld zł w 2021 r. To aż 18% więcej w porównaniu do roku poprzedniego.

ROBOGRANT – dofinansowanie na robotyzację dla branży meblowej

Szansę na rozwój dla firm z branży meblowej stawiające na rozwój, w tym na automatyzację i cyfryzację, daje PARP. Już w III kwartale br. agencja uruchomi nowy nabór dla firm z tego sektora.

Konkurs ROBOGRANT wesprze firmy z sektora MŚP, a kwota o jaką będzie się można ubiegać wynosi ok. 850 tys. zł. W zakresie wydatków kwalifikowanych przewiduje się zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych) oraz zakup robotów i oprogramowania.

Robotyzacja polskiego przemysłu

Poziom robotyzacji polskiego przemysłu, jest w stałej fazie rozwoju, lecz wciąż utrzymuje się na niskim poziomie 52 robotów na 10 000 pracowników. Dla porównania na Węgrzech jest to 120 robotów, w Czechach – 162, a na Słowacji – 175. Biorąc pod uwagę ten wskaźnik, Polska jest na 16 miejscu w Unii Europejskiej pod kątem wykorzystania robotów (raport Międzynarodowej Federacji Robotyki o stanie robotyzacji za 2020 r.)

Czynniki przemawiające za automatyzacją i robotyzacją

W branży meblarskiej większość procesów technologicznych wykonują ręcznie wykwalifikowani pracownicy. Dlatego firmy produkcyjne poszukują rozwiązań, które zautomatyzują najbardziej uciążliwe czynności dla człowieka. W procesie produkcji mebli jest to np. lakierowanie, szlifowanie, polerowanie, montaż – te posiadają duży potencjał w kontekście wdrożenia robotyzacji. Biorąc pod uwagę powyższe, nabór ROBOGRANT ogłoszony wkrótce przez PARP jest uzasadniony z punktu widzenia potrzeb rynkowych.

W 2022 roku ruszył Kredyt na innowacje technologiczne!

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił kredyt na innowacje technologiczne dedykowany dla firm z sektora MŚP. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje jakie obowiązywały w poprzednich latach.

Kredyt na innowacje technologiczne – jakie projekty?

Dofinansowanie w ramach programu przeznaczone jest na realizację inwestycji, których celem jest wdrożenie w przedsiębiorstwie nowej technologii, która została nabyta lub opracowana samodzielnie. Na podstawie wdrożonego procesu technologicznego, konieczne jest wytworzenie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Poziom dofinansowania

Dotacja jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i jego lokalizacji, a jej poziom jest zgodny z mapą pomocy regionalnej. Środki są przeznaczone na spłatę część kredytu technologicznego.

Co można sfinansować z dotacji?

W ramach programu można sfinansować m.in zakup nowych lub używanych środków trwałych np. maszyny produkcyjne, wózki widłowe, oprogramowanie, suwnice. Jest również możliwość nabycia nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, a także wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej. Wnioskodawcy finansują z projektu również wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej. Inni uwzględniają w projekcie koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją.

Zmiany w programie spowodowane COVID-19

Na korzyść Wnioskodawców, w poprzednim roku do konkursu zostały wprowadzone zmiany. Najważniejsze z nich obejmowały:

  • zniesienie obowiązku wniesienia wkładu własnego,

  • możliwość wprowadzenia innowacji wyłącznie na skalę przedsiębiorstwa,

  • rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowanych,

  • zniesienie maksymalnego limitu premii technologicznej z 6 mln zł

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Nasi pracownicy z chęcią odpowiedzą na Państwa pytania.

Zmieniające się technologie i wymagania dotyczące parametrów wytwarzanych elementów konstrukcji sprawiają, że doposażamy zaplecze techniczne w coraz nowsze urządzenia. Wysokiej klasy maszyny pozwalają na osiągnięcie perfekcyjnych rezultatów w produkcji. To z kolei przekłada się na wysoką jakość,  trwałość  produkowanych przez nas urządzeń.

Zwiększ efektywność i redukuj koszty dzięki nowoczesnej automatyzacji

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. Oferujemy darmowy audyt Twojej linii produkcyjnej.